Phòng thẩm định giá sở Tài Chính TT Huế
Sở Tài Chính TT Huế Địa Chỉ: Số 01 đường Nguyễn Văn Huyên - thành phố Huế.

Phòng thẩm định giá sở Tài Chính TT Huế

Chức năng, nhiệm vụ phòng thẩm định giá Sở Tài Chính TT Huế.

+ Liên kết với các doanh nghiệp thẩm định giá, cung cấp chứng thư thẩm định giá phục vụ nhu cầu của khách hàng. Có thể Khách Hàng là tổ chức, cá nhân trong việc đấu thầu, mua sắm, sửa chữa. Hoặc thanh lý, đảm bảo về tài sản, bất động sản trên địa bàn tỉnh.
+ Cung cấp thông tin giá phục vụ nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
+ Hoạt động dịch vụ liên kết trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cặp nhật kiến thức về tài chính kế toán. Bổ sung cho các cơ quan đơn vị và cán bộ làm công tác kế toán trên địa bàn tỉnh.

Thẩm định giá Sở Tài Chính TT Huế

+ Tư vấn đấu thầu trong việc mua sắm tài sản, hàng hóa, cho đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung.

Name (required)Email (required)Website

Trả lời