Phòng thẩm định giá sở Tài Chính Quảng Bình
Sở Tài Chính Quảng Bình địa chỉ: 23 Tháng 8, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình

Phòng thẩm định giá sở Tài Chính Quảng Bình

Chức năng, nhiệm vụ phòng thẩm định giá Sở Tài Chính.

+ Liên kết với các doanh nghiệp thẩm định giá, cung cấp chứng thư thẩm định giá phục vụ nhu cầu của khách hàng. Có thể Khách Hàng là tổ chức, cá nhân trong việc đấu thầu, mua sắm, sửa chữa. Hoặc thanh lý, đảm bảo về tài sản, bất động sản trên địa bàn tỉnh.

+ Cung cấp thông tin giá phục vụ nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ.
+ Hoạt động dịch vụ liên kết trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cặp nhật kiến thức về tài chính kế toán. Bổ sung cho các cơ quan đơn vị và cán bộ làm công tác kế toán trên địa bàn tỉnh.

Thẩm định giá Sở Tài Chính Quảng Bình

+ Tư vấn đấu thầu trong việc mua sắm tài sản, hàng hóa, cho đơn vị có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
+ Thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung..

Quý vị cần cung cấp gì khi Thẩm định mua sắm tài sản Mới tại Quảng Bình.

Liên hệ số điện thoại phòng TĐG: 0796.48.49.50.
Bước 1: Cung cấp Tên tuổi, địa chỉ đơn vị đề nghị thẩm định giá và danh mục tài sản cần thầm định giá.
Bước 2: Cung cấp 3 thông báo giá về TS đó của 3 đơn vị khác nhau.

Thẩm định giá sở Tài Chính

Name (required)Email (required)Website

Trả lời